Durant aquest any 2019, s’ha dut a terme un estudi dins del Parc de Collserola, sobre els invertebrats amb cert interès, tant d’un punt de vista conservacionista, espècies vulnerables o en perill d’extinció, com els lepidòpters Euphydryas aurinia, Artimelia latreillei o Euplagia quadripunctaria, els coleòpters Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, o l’heteròpter Vibertiola cinerea, per conèixer i comprovar l’estat actual de les seves poblacions tant quantitativament com qualitativament.

La troballa de totes aquestes espècies “objectiu”, va ser possible durant la realització d’aquest estudi. I no solament aquestes. A més s’ha tingut la oportunitat de trobar altres espècies amb un alt interès científic; Pseudolucanus barbarossa, coleòpter de la família Lucanidae com el mateix Lucanus cervus, Es tracta d’una espècie amb un alt grau d’interès, localitzat per les zones muntanyoses, relativament de baixa altitud. D’hàbits xilòfags, les seves larves s’alimenten de diferents tipus de fusta morta, però sempre sobre arbres morts que no estan acabats de caure, d’aquí la importància que té per conservar aquesta interessant espècie i d’altres xilòfags, mantenir al bosc suficient fusta morta i arbres morts o semi-morts. Pseudolucanus barbarossa és la primera vegada que es troba al Parc de Collserola.