El seguiment d’amfibis al PNSC s’ha focalitzat en comprovar la presència diferents espècies, per evaluar així el grau de biodiversitat existent en el Parc per a aquesta classe de vertebrats en concret. Per a la realització de l’estudi, el grup d’investigació s’ha centrat en determinar la presència d’amfibis en 8 basses temporals de diferents punts del Parc i al pantà de Vallvidrera.

Les dades obtingudes fins ara en l’estudi evidencien la presència de fins a 10 espècies diferents en el Parc:

  1. Salamandra salamandra – Salamandra
  2. Alytes obstetricans – Tòtil
  3. Pelodytes punctatus – Gripauet de punts
  4. Pelobates cultripes – Gripau d’esperons
  5. Hyla meridionalis – Reineta
  6. Discoglossus pictus – Granota pintada
  7. Epidalea calamita – Gripau corredor
  8. Bufo spinosus – Gripau comú
  9. Pelophylax perezi – Granota verda
  10. Pelophylax kl. grafi – Granota de Graf