El senglar és l’únic mamífer de mida gran a Collserola. La seva situació interessa a col·lectius diversos com científics, caçadors, conservacionistes, visitants o propietaris. La seva proliferació i habituació urbana ha incrementat encara més la necessitat de fer-ne un monitoratge acurat.

L’inici del seguiment de l’espècie al Parc data del 1995 i s’ha continuat de forma ininterrompuda, amb els objectius de:

  • Conèixer en detall la dinàmica de la població a Collserola i els factors que influeixen en la seva abundància i fluctuacions interanuals.
  • Obtenir informació de base sobre els aspectes demogràfics clau dels senglars: relació de sexes, biometria, reproducció, estructura de la població, genètica, etc.
  • Examinar l’ús de l’espai que fa el senglar.
  • Aprofundir en les causes de les diverses problemàtiques que genera aquesta espècie al Parc i dissenyar mesures preventives i correctores.
  • Divulgar la informació obtinguda com a part d’una estratègia integrada de conscienciació d’usuaris i veïns del Parc, respecte la presència del senglar.
    (*) Estudi realitzat amb col·laboració externa.