Els ocells rapinyaires són uns dels millors bioindicadors de cara a valorar l’estat dels ecosistemes, per la seva sensibilitat als destorbs, pels requeriments a l’hora de bastir el niu i pel significatiu espectre de preses de què depenen.

Des de l’any 1992, el seguiment de la seva nidificació és una fita anual important, amb els objectius concrets de:

  • Conèixer la població nidificant de tots els ocells rapinyaires del Parc.
  • Fer el seguiment de les variacions anuals del nombre de parelles i polls.
  • Detectar la problemàtica associada a la reproducció dels rapinyaires forestals i d’espais oberts de Collserola.
  • Aproximar-se a la dieta i als paràmetres de selecció d’hàbitat.
  • Obtenir la informació per valorar l’impacte de la freqüentació, de les línies elèctriques o de les activitats forestals en els territoris de cria.

Els resultats principals han constatat la situació precària del poblament d’aquests ocells a la serra, tot constatant l’impacte de la freqüentació, l’abandó de la cria per destorbs motivats per activitats forestals o d’infraestructures, les molèsties ocasionades pel trànsit de BTT en corriols i d’algunes accions de vandalisme furtiu. Així mateix, s’ha pogut caracteritzar l’impacte de la densa trama elèctrica del Parc.